Skip to main content Skip to page footer

Leverings- en betalingsvoorwaarden

1. Geldigheid 

Deze leverings- en betalingsvoorwaarden vormen de basis van al onze offertes en contracten, evenals leveringen en diensten in zakelijke transacties met ondernemingen. Afwijkende overeenkomsten en inkoopvoorwaarden van onze klanten zijn slechts bindend indien deze door ons schriftelijk zijn bevestigd.

2. Offertes en prijzen

Onze offertes zijn vrijblijvend totdat het contract wordt gesloten. Contractuele verplichtingen ontstaan voor ons alleen als wij deze schriftelijk bevestigen. De prijzen zijn af fabriek. De op de dag van levering geldende catalogusprijzen worden in rekening gebracht, tenzij uitdrukkelijk andere prijzen zijn overeengekomen. De op het tijdstip van levering geldende omzetbelasting (btw) wordt toegevoegd. Douanerechten en andere bijkomende kosten die voor de goederen moeten worden betaald, zijn voor rekening van onze klant.

3. Hoedanigheid en monsters 

Onze steenfabriekproducten zijn homogene bulkgoederen die in een natuurlijk brandproces worden geproduceerd. Voor zover niet anders is overeengekomen, leveren wij goederen volgens de desbetreffende DIN-normen in de gebruikelijke fabriekssortering. Monsters van welke aard en omvang dan ook, evenals illustraties en beschrijvingen gelden daarom uitsluitend als niet-bindende aanschouwelijke voorbeelden en zijn niet doorslaggevend. Kleine afwijkingen geven geen recht op reclamaties. De verwijzing naar DIN-normen geeft alleen een beschrijving van de goederen en geen hoedanigheidsgarantie in de zin van § 443 BGB (Duits Burgerlijk Wetboek). Een hoedanigheids- en houdbaarheidsgarantie moet uitdrukkelijk worden overeengekomen of als zodanig worden gekenmerkt. 

4. Levering en risico-overdracht 

Leveringen vinden plaats af fabriek. Onze klant of zijn afhaler is volgens § 412 HGB (Duits Wetboek van Koophandel) verantwoordelijk voor de juiste belading en ladingsbeveiliging. Het risico van onopzettelijke teloorgang en onopzettelijke verslechtering van de goederen gaat bij het laden over op de klant, zelfs als levering aan de klant is overeengekomen. Indien de verzending of aanvaarding wordt vertraagd om redenen waarvoor wij niet verantwoordelijk zijn, gaat het risico reeds over op de klant met ontvangst van de mededeling dat de goederen klaar zijn voor verzending. Indien levering aan de klant is overeengekomen, geschiedt deze voor rekening en risico van onze klant. Onze klant moet ervoor zorgen dat de losplaats toegankelijk is voor zware vrachtwagens, dat geschikte losfaciliteiten beschikbaar zijn en dat het aflevervoertuig onmiddellijk en correct wordt gelost. Indien niet aan deze voorwaarden wordt voldaan, is onze klant aansprakelijk voor de daaruit voortvloeiende schade. Leveringsdata en -termijnen moeten uitdrukkelijk worden overeengekomen. Deze zijn alléén bindend wanneer deze schriftelijk door ons worden bevestigd. In geval van een wijziging van de overeenkomst is de leveringstermijn alleen bindend indien deze door ons opnieuw wordt bevestigd. Om productie- en transporttechnische redenen behouden wij ons het recht voor om 3 % meer of minder te leveren. De klant moet redelijke deelleveringen accepteren.

5. Garantie

De klant moet de geleverde goederen onmiddellijk na ontvangst controleren. Herkenbare gebreken, verschillen in aantallen of onjuiste leveringen moeten schriftelijk worden gemeld voordat de geleverde goederen worden gecombineerd, gemengd of verwerkt, maar uiterlijk binnen 7 dagen na ontvangst van de goederen; niet-herkenbare gebreken moeten binnen 7 dagen na constatering worden gemeld. Wij dienen in de gelegenheid te worden gesteld om de gemelde klachten te onderzoeken en aanwezig te zijn bij het nemen van monsters voor materiaaltesten. Lichte beschadigingen, kleurafwijkingen of uitbloeiingen die bij de productie, het transport of de verwerking van grove keramische producten optreden en die de normale gebruiksgeschiktheid niet wezenlijk aantasten, kunnen – net als voor de handel gebruikelijke breuk – niet worden gereclameerd. In geval van een tijdige en gerechtvaardigde reclamatie kunnen wij naar eigen keuze het gebrek verhelpen of vervanging leveren. Indien vervangende leveringen of latere verbeteringen mislukken of onevenredige inspanningen vereisen, kan onze klant – eventuele aanspraken op schadevergoeding volgens artikel 6 van deze leverings- en betalingsvoorwaarden onverlet latend – van de overeenkomst terugtreden of – na inbouw – een vermindering van de koopprijs verlangen.

6. Recht op schade- en kostenvergoedingen 

Vorderingen die in deze voorwaarden niet uitdrukkelijk worden erkend, in het bijzonder schadeclaims wegens onmogelijkheid, onvermogen, verzuim, schending van contractuele nevenverplichtingen, culpa in contrahendo, ongeoorloofde handeling – ook voor zover deze vorderingen verband houden met de garantierechten van de klant (gevolgschade) – zijn uitgesloten, tenzij

a. de schade opzettelijk of 

b. door grove nalatigheid van leidinggevend personeel werd veroorzaakt of 

c. contractuele verplichtingen opzettelijk werden geschonden waarvan de niet-nakoming de verwezenlijking van het doel van het contract in gevaar zou brengen. 

In gevallen waarin gegarandeerde eigenschappen ontbreken, is de verkoper aansprakelijk voor zover het doel van de garantie is om de klant te beschermen tegen de schade die is ontstaan.

7. Betaling

Onze facturen zijn onmiddellijk en zonder aftrek opeisbaar binnen 30 dagen na factuurdatum. Bij betalingen binnen 8 dagen na factuurdatum verlenen wij 2% betalingskorting op de waarde van de goederen. Voor de tijdigheid van de betaling is de ontvangst door ons (valutadatum op de bankrekening) doorslaggevend. Bij te late betaling (na 30 dagen na factuurdatum) berekenen wij wettelijke verzuimrente ter hoogte van 8 % boven de basisrente volgens § 247 BGB (Duits Burgerlijk Wetboek). De claim van een verderstrekkende schade blijft voorbehouden. Indien de betalingsachterstand ook na een aanmaning voortduurt, hebben wij het recht, alleen tegen vooruitbetaling verdere leveringen uit te voeren. In geval van gerechtvaardigde twijfels over de kredietwaardigheid van onze klant (bijv. voortdurende niet-naleving van onze betalingsvoorwaarden) hebben wij ook het recht om verdere leveringen alleen tegen vooruitbetaling uit te voeren en alle openstaande – ook opgeschorte – factuurbedragen onmiddellijk opeisbaar te verklaren en onmiddellijke contante betaling of zekerheidstelling te eisen. Dit geldt niet als onze klant de levering terecht heeft gereclameerd. Onze klant kan onze vorderingen alleen met onbetwiste of wettelijk vastgestelde tegenvorderingen verrekenen of een terughoudingsrecht uitoefenen.

8. Eigendomsvoorbehoud en veiligstelling van vorderingen 

De geleverde goederen blijven ons eigendom (voorbehoudsgoederen) totdat alle vorderingen uit de zakelijke relatie tussen ons en de klant volledig zijn vereffend. De uitoefening van het eigendomsvoorbehoud betekent niet tevens de terugtreding van het koopcontract. Onze klant heeft het recht om de voorbehoudsgoederen door te verkopen binnen het kader van de normale gang van zaken. Het is hem echter niet toegestaan, de goederen te verpanden of als zekerheid over te dragen. Hij is verplicht, onze rechten op de voorbehoudsgoederen veilig te stellen in geval van doorverkoop op krediet. De vorderingen van onze klant uit de doorverkoop van de voorbehoudsgoederen worden reeds nu aan ons gecedeerd. Onze klant blijft gerechtigd om de vordering te innen zolang hij zijn verplichtingen jegens ons nakomt en niet in financiële moeilijkheden geraakt. Op ons verzoek dient de klant ons de informatie over de gecedeerde vorderingen te verstrekken die nodig zijn voor de inning, zijn debiteuren te informeren over de cessie en ons kopieën van de documenten te verstrekken die nodig zijn voor de inning. De klant voert een eventuele bewerking/verwerking van de voorbehoudsgoederen uit voor ons zonder dat daaruit voor ons verplichtingen resulteren. Bij verwerking, vermenging, verbinding of samenvoeging van de voorbehoudsgoederen met andere, niet tot ons eigendom behorende goederen, hebben wij recht op een mede-eigenaarsaandeel in het nieuwe goed en wel in de waardeverhouding van het voorbehoudsgoed tot het overige verwerkte goed op het tijdstip van verwerking, verbinding, vermenging of samenvoeging. Indien onze klant het exclusieve eigendom aan het nieuwe goed verwerft, komen de contractpartijen overeen dat onze klant ons in de waardeverhouding van het verwerkte resp. verbonden, gemengde of samengevoegde voorbehoudsgoed mede-eigenaarschap aan het nieuwe goed verleent en het goed zonder vergoeding voor ons in bewaring neemt. Indien de voorbehoudsgoederen samen met andere goederen worden doorverkocht, al dan niet na verwerking, verbinding, vermenging of samenvoeging, geldt de overeengekomen vooruit-cessie uitsluitend voor het bedrag van de factuurwaarde van de voorbehoudsgoederen die samen met andere goederen worden doorverkocht. Onze klant dient ons onmiddellijk te informeren over eventuele executoriale maatregelen of andere toegang van derden tot de voorbehoudsgoederen of tot de vooraf gecedeerde vorderingen en ons de voor een interventie noodzakelijke documenten onmiddellijk te overhandigen. Eveneens is hij verplicht, de schuldeisers onverwijld op de hoogte te stellen van ons voorbehoudsrecht. Wij verbinden ons ertoe, de ons in overeenstemming met bovenstaande bepalingen toegekende zekerheden op verzoek van onze klant naar eigen keuze vrij te geven voor zover de waarde van de zekerheden de veilig te stellen vorderingen met 10 % overschrijdt. In geval van volledige betaling van al onze vorderingen uit de zakelijke relatie gaat de het eigendom aan de voorbehouden goederen en de gecedeerde vorderingen zonder meer over op onze klant.

9. Plaats van vervulling en forum 

De plaats van uitvoering is de leverende fabriek. Bevoegde rechtbank is Emmerich of Bad Liebenwerda, mits wordt voldaan aan de eisen van § 38 ZPO (Duits Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering). Op alle contractuele betrekkingen is uitsluitend het recht van de Bondsrepubliek Duitsland van toepassing.

10. Gegevensbescherming 

Onze klant gaat ermee akkoord dat de gegevens met betrekking tot zijn persoon, die in het kader van de contractuele relatie vereist zijn, centraal worden opgeslagen in overeenstemming met de Duitse wet op bescherming van persoonsgegevens. Hetzelfde geldt voor de offertegegevens.

11. Slotbepaling 

Indien een of meerdere bepalingen uit deze leverings- en betalingsvoorwaarden nietig mochten zijn of worden, blijft de geldigheid van de overige bepalingen onverminderd van kracht. Daarnaast zijn de wettelijke bepalingen van toepassing.