Skip to main content Skip to page footer

Aansprakelijksuitsluiting

Inhoud van het onlineaanbod
De auteur verleent geen garantie voor de actualiteit, correctheid, volledigheid of kwaliteit van de beschikbaar gestelde informatie. Aansprakelijkheidsclaims tegen de auteur met betrekking tot schade van materiële of ideële aard die door het gebruik of niet-gebruik van de beschikbaar gestelde informatie resp. door het gebruik van verkeerde en onvolledige informatie werden veroorzaakt, zijn principieel uitgesloten voor zover niet kan worden aangetoond dat de auteur met opzet of grove nalatigheid heeft gehandeld. Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend en niet bindend. De auteur behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor, delen van de pagina of het complete aanbod zonder speciale aankondiging te veranderen, aan te vullen, te wissen of de publicatie tijdelijk of definitief te staken.

Verwijzingen en links
Bij directe of indirecte verwijzingen naar externe internetpagina’s ('links') die buiten het verantwoordelijkheidsbereik van de auteur liggen, zou hij uitsluitend aansprakelijk kunnen worden gesteld wanneer hij kennis heeft van de inhoud, technisch in staat zou zijn en van hem in redelijkheid verlangd kan worden, het gebruik in geval van illegale inhouden te voorkomen. De auteur verklaart uitdrukkelijk dat op het tijdstip van de linkplaatsing geen illegale inhoud op de te koppelen pagina’s herkenbaar was. De auteur heeft geen invloed op de actuele en toekomstige vormgeving, de inhoud of het auteurschap van de gekoppelde pagina’s. Hij distantieert zich daarom uitdrukkelijk van de inhoud van alle gekoppelde pagina’s die na het plaatsen van de links werden veranderd. Deze verklaring geldt voor alle links en verwijzingen binnen het eigen internetaanbod van de auteur, maar ook voor vermeldingen van derden in de door de auteur opgezette gastenboeken, discussieforums en mailinglijsten. Voor illegale, verkeerde of onvolledige inhouden en in het bijzonder voor schade die terug te voeren is op het gebruik of niet-gebruik van op deze wijze aangeboden informatie, berust de aansprakelijkheid uitsluitend bij de aanbieder van de pagina waarnaar werd verwezen en niet bij degene die via links slechts naar de desbetreffende publicatie verwijst.

Auteurs- en merkrecht
De auteur streeft ernaar, de auteursrechten van de gebruikte grafieken, geluidsdocumenten, videosequenties en teksten in alle publicaties in acht te nemen, door hem zelf gemaakte grafieken, geluidsdocumenten, videosequenties en teksten te gebruiken of gebruik te maken van licentievrije grafieken, geluidsdocumenten, videosequenties en teksten. Alle binnen het internetaanbod genoemde en eventueel door derden beschermde handels- en fabrieksmerken zijn zonder beperking onderhevig aan de bepalingen van het desbetreffende merkrecht en het bezitsrecht van de desbetreffend geregistreerde eigenaar. Alleen op grond van een vermelding kan er niet van worden uitgegaan dat het handelsmerk niet door rechten van derden beschermd is! Het copyright voor gepubliceerde, door de auteur zelf opgemaakte objecten berust uitsluitend bij de auteur van de pagina’s. De vermenigvuldiging of het gebruik van dergelijke grafieken, geluidsdocumenten, videosequenties en teksten in andere elektronische of afgedrukte publicaties is zonder uitdrukkelijke toestemming van de auteur niet toegestaan.

Gegevensbescherming
Voor zover binnen het internetaanbod de mogelijkheid bestaat om persoonlijke of zakelijke gegevens (e-mailadressen, namen, adressen) in te voeren, geschiedt de invoer van deze gegevens door de gebruiker uitdrukkelijk op vrijwillige basis. Het gebruik en de betaling van alle aangeboden diensten zijn – voor zover technisch mogelijk en redelijk – ook toegestaan zonder vermelding van dergelijke gegevens resp. met vermelding van geanonimiseerde gegevens of een pseudoniem.

Rechtsgeldigheid van deze aansprakelijkheidsuitsluiting
Deze aansprakelijkheidsuitsluiting dient te worden beschouwd als deel van het internetaanbod waar vandaan naar deze pagina werd verwezen. Indien delen of afzonderlijke formuleringen van deze tekst niet of niet meer volledig voldoen aan de van toepassing zijnde rechtstoestand, blijven de inhoud en de rechtsgeldigheid van de overige delen van het document daarvan onverlet.

Klinkerwerk Muhr GmbH & Co. KG

Bergheider Straße 1
03238 Lichterfeld

Telefoon 03531 / 65 03 - 0
Telefax 03531 / 6 20 20

Commanditaire vennootschap, gevestigd te Lichterfeld
Amtsgericht Cottbus HRA 307 pers. aanspr. vennoot Muhr Beteiligungs GmbH Emmerich,

Amtsgericht Cottbus HRA 307
BTW-ID-nr. DE 120 096 871

Klinkerwerke H.W. Muhr GmbH & Co. KG

Fackeldeystraße 80-100
46446 Emmerich am Rhein

Telefoon 02822 / 93 03 - 0
Telefax 02822 / 38 35

Commanditaire vennootschap, gevestigd te Emmerich am Rhein
Amtsgericht Kleve HRA 1045, pers. aanspr. vennoot Muhr Beteiligungs GmbH Emmerich 
Amtsgericht Kleve HRA 1045

BTW-ID-nr. DE 186 245 258